Stanovy

Preambula

S pocitem hrdosti na úspěchy jihlavského fotbalu, zakládáme Fanklub FC Vysočina Jihlava

1. Základní ustanovení

1.1 Název klubu : Fanklub FC Vysočina Jihlava, ( Fanklub FCV)
1.2 Sídlo : Stadión , Fc Vysočina  Jihlava , Jiráskova 69 , 586 04 Jihlava

2. Poslání a cíle


2.1 Fanklub FC Vysočina  Jihlava (dále jen "fanklub") je dobrovolná, nezisková a zájmová organizace, která združuje fanoušky a podporovatele fotbalového klubu  Vysočina Jihlava, bez ohledu na  věk, rasu, povolaní, pohlaví, politickou a státní příslušnost
2.2 Hlavním posláním fanklubu je :
a/ napomáhat k vytváření příznivé atmosféry při sportovních zápasech  Vysočiny Jihlava  , burcovat hráče k podávání  nejlepších sportovních výkonů, a to nejen na domácí půdě, ale i  na půdě soupeře
b/ organizačně, finančně  a materiálně podporovať činnost mládeže fotbalových družstev  Vysočiny Jihlava
c/ podporovat své  členy při aktivním  povzbuzování  např. materiálním a finančním zabezpečením při vytváření choreografií, výrobě transparentů, vlajek, zástav a pod., organizovaním a spolufinancovaním cest na sportovní zápasy  Vysočiny Jihlava mimo sídlo fanklubu,
d/ podporovat aktivity jiných spřátelených sdružení sportovních fanoušků  a spolupracovat při jejich uskutečňování
e/ prostřednictvím organizování sportovních, propagačních a kulturně-společenských akcí, podporovat mezi mládeží a dětmi prevenci před kriminalitou, užívaním drog a před civilizačnými chorobami (např. fotbalové turnaje, autogramiády, přednášky, semináře a besedy s bývalými i současnými hráči, trenéry a funkcionářemi  FCVJ a pod.),                                                                                 

f/ výbor fanklubu bude respektovat přání investora a podporovatele klubu s nakládáním jeho finančního vkladu a dá mu k nahlédnutí  hospodaření s jeho fin.  prostředky poskytnuté fanklubu
g/ propagovat  činnost fanklubu i fotbalového klubu Vysočina  Jihlava  a propagovat  nejen současné, ale i historické úspěchy fotbalu v Jihlavě  nejširšímu okolí fotbalových fanoušků

 3. Členství - vznik a zánik členství


3.1 Členství může být individuální, kolektivní  nebo čestné.
3.2 Individuálním členem fanklubu může byt jen osoba, která souhlasí se stanovami, posláním a cílemi fanklubu. O přijetí za individuálního člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor fanklubu. Za osobu mladší  15ti let  přihlášku podepisuje zákonný zástupce. Přihlašování elektronickou cestou řeši  výbor osobitnou směrnicí.
3.3 Individuální členství vzniká po schválení výborem fanklubu až dnem uhrazení zápisného a členského příspěvku.
3.4 Kolektívním členem se může stát právnická osoba.
3.5 Čestné členství uděluje  výbor fanklubu jednotlivcům, kolektivům a nebo organizacím za významné  zásluhy o rozvoj fanklubu na základě písemného návrhu některého z členů  fanklubu.
3.6 Dokladem o členství je členský průkaz, který je v evidencí fanklubu a musí být potvrzený předsedou  fanklubu. Při zániku členství je bývalý člen povinný klubu  členský průkaz vrátit.
3.7 Zánik členství:
a/ vystoupením - členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení člena výboru fanklubu, nebo ústním prohlášením na poradě  fanklubu,
b/ vyškrtnutím - členství zaniká rozhodnutím výboru fanklubu, pokud  člen nemá vyrovnané závazky vůči  klubu víc jak 6 měsíců,
c/ vyloučením -  pokud člen hrubě porušil stanovy fanklubu. O vyloučení rozhoduje výbor fanklubu. Proti vyloučení je možné se odvolat ,
d/ úmrtím člena,
e/ zánikem fanklubu.

 4. Práva a povinnosti člena4.1 Člen má právo :
a/ podílet se na činnosti fanklubu podle svých schopností a zájmů, být informovaný o činnosti a záměrech fanklubu, využívat výhody poskytované členům fanklubu,
b/ volit a být volený do správy fanklubu po dovšení 18ti  let ,
c/ obracet se na výbor fanklubu s podněty nebo stížnostmi  a žádat vyjadření stanoviska v lhůtě do 30 dnů,
d/ být informovaný o rozhodnutí výboru fanklubu, podávat návrhy na změny vnitřních pravidiel fanklubu.
4.2 Povinnosti člena :
a/ dodržovat stanovy fanklubu, nepoškozovat zájmy a dobré jméno fanklubu,
b/ plnit usnesení výboru fanklubu, aktívně a zodpovědně vykonávat přijaté funkce a úlohy,
c/ platit členské příspěvky  v plné  výši  a v termínech stanovených vnitřnými pravidly fanklubu.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.